real time web analytics

مراقبت های مورد نیاز بعد از جراحی دندان:

  مراقبت های مورد نیاز بعد از جراحی دندان: در زیر به مراقبت های بعد از جراحی های دهان و دندان مانند، کشیدن دندان و جراحی های ایمپلنت اشاره شده است. نیاز است جهت بهبود سریع تر، رعایت شود: گازی که روی زخم شما قرارداده می شود، را تا یک ساعت محکم فشاردهید و از تعویض آن و صحبت کردن خودداری کنید. وجود خونریزی دو الی سه روز بعد از جراحی طبیعی …
ادامه مطلب